SOC@LOC

Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics

International Scientific Conference

«Astronomy in Ukraine: from archaeoastronomy to high-energy astrophysics»

dedicated to the 75th anniversary of Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine

(July 15-17, 2019, Kyiv)

 

Scientific Organizing Committee

 

acad. of NAS of Ukraine Ya.S. Yatskiv (head);

corr. member of NAS of Ukraine V.V. Zakharenko;

corr. member of NAS of Ukraine N.G. Shchukina;

Dr. Sci. VM Ivchenko

Dr. Sci. SM Andrievsky;

Dr. Sci. B. S. Novosyadlyi;

Dr. Sci. Ya.V. Pavlenko

Dr. Sci. P.P. Berczik;

Dr. Sci. O.V. Shulga;

Dr.Sci. V.K. Tarady;

Ph.D. V.G. Kaidash

Ph.D. V.M. Efimenko;

Ph.D. M.M. Medvedski;

Ph.D. І.І. Sinyavskii;

Ph.D. I.B. Vavilova

Ph.D. S.G. Kravchuk;

Ph.D. L.M. Svachii (secretary).

 

Local Organizing Committee

 

Ph.D. S.G. Kravchuk (head);

M.O. Sobolenko (secretary)

Ph.D. Ya.O. Romanyuk;

Ph.D. L.K. Pakuliak;

Ph.D. D.V. Dobrycheva;

I.P. Kryachko;

V.I. Shavlovsky;

O.S. Shubina;

V.L. Kostyuchenko

T.F. Akperova

A.V. Bulba

T.P. Bulba

R.R. Kondratiuk

 

Main astronomical observatory

of National academy of sciences of Ukraine

27 Akademika Zabolotnoho St.

03143,Kyiv, Ukraine

Location

 

Transit:
trolleybus №11 ( from Expotsentr (The National Complex “Expocenter of Ukraine”)stop to the last stop)
or minibus №496 (from Lukianivska metro station or bus stops "Epitsentr", "Zabolotnoho", "Metrologichna" to the stop: "Feofania hospital, housing 2").MAO on the Google Maps