Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за II півріччя 2019 р.

І С Т О Р І Я.  К Р А Є З Н А В С Т В О.
1 908(477) Івченко А.С. Україна = Ukraine: [альбомне видання].- 3-тє вид.- Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016.- 224 с.: фото.
2 Т3(2Ук) Паталєєв О.В. Старий Київ: зі спогадів Старого Грішника / О.В. Паталєєв.- К.: Либідь, 2008.- 432с.: іл.
Н А У К А . О С В І Т А. К У Л Ь Т У Р А .
3 001 Наука: подробная иллюстрированная история науки: пер. с англ. / гл. ред. А. Харт-Дэвис.- М.: Астрель: АСТ, 2010.- 512 с.: ил.
4 Ч-216 Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б.Є. Патона: до сторіччя від дня народження/ О.С. Онищенко, Л.А. Дубровіна, О.К. Маковецька [та ін.]; НАНУ, НБУВ.- К.: НБУВ, 2018.- 350 с.: іл.
5 Ч-214 Інститут фізики конденсованих систем НАН України: Дорога тривалістю в півстоліття/ редкол.: І.М. Мриглод (відп. ред.) [та ін.].- Львів, 2019.- 392 с.: іл.
6 Ч-214 Національна академія наук України − 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 1: 1918- 1945 / редкол.: О.С. Онищенко (гол.ред.) [та ін.]; НАНУ, НБУВ, Ін-т архівознавства.- К.: НБУВ, 2018.- 952 с.- (Джерела з історії науки в Україні).
7 Ч-214 Національна академія наук України − 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2, ч. 1: 1946-1970 / редкол.: О.С. Онищенко (гол. ред.) [та ін.]; НАНУ, НБУВ, Ін-т архівознавства.- К., 2018.- 1088 с.- (Джерела з історії науки в Україні).
Б І Б Л І О Т Е Ч Н А   С П Р А В А.
8 Ч-73 Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України: інформ.- аналіт. огляд. Вип.23 / НБУВ; відп. ред. Г.І. Солоіденко.- К.: НБУВ, 2018.- 188 с.
Х У Д О Ж Н Я   Л І Т Е Р А Т У Р А .
9 Ш4/6 Коэльо П. Победитель остается один: пер. с португ./ Пауло Коэльо.- М.: АСТ: Астрель, 2009.- 448 с.
10 Ш4/6 Стефаник В.С. Роса: [збірка]/ Василь Стефаник.- Ів.- Франківськ: Місто НВ, 2015.- 180 с.
М А Т Е М А Т И К А.   І Н Ф О Р М А Ц І Й Н І  Т Е Х Н О Л О Г І Ї.
11 004.942 Яловець А.Л. Мультиагентне моделювання переслідування на площині: від теорії до програмної реалізації/ А.Л. Яловець; Ін-т програмних систем НАНУ.- К.: Наук. думка, 2019.- 166 с.- (Проект “Наук. книга”).
12 51(092) Олексій Васильович Погорєлов/ Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ; уклад., відп. ред. О.А. Борисенко.- К.: ВД “Академперіодика”, 2018.- 132 с.: іл.- (Біобібліограф. вчених України).
13 519.71 Губарев В.Ф. Моделювання та ідентифікація складних систем/ В.Ф. Губарев; ДКА України. Ін-т космічних досліджень НАНУ.- К.: Наук. думка, 2019.- 248 с.- (Проект “Наук. книга”).
А С Т Р О Н О М I Я . А С Т Р О Ф I З И К А .
14 52(059) Астрономічний календар [на] 2020. Вип. 66/ редкол. А.П. Відьмаченко (гол. ред.) [та ін.].- К.: Академперіодика, 2019.- 304 с.
15 52(075.8) Загальна астрономія: підручник для ВНЗ / Андрієвський С.М., Кузьменков С.Г., Захожай В.А., Климишин І.А.- Х.: ПромАрт, 2019.- 523 с.: іл.
16 52(092) Яцків Я.С. Хроніки постювілейного [періоду] життя (2011-2015)/ Я.С. Яцків; ГАО НАН України.- К.: Академперіодика, 2019.- 366 с.: фото.
17 523.31 Гейзен Р.М. Історія Землі: від зіркового пилу до живої планети: пер. з англ. / Роберт Гейзен - Х.: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2019.- 287 с.
18 523.41/.43 Відьмаченко А.П. Фізичні параметри планет земного типу і їх супутників / А.П. Відьмаченко, О.В. Мороженко.- К.: НУБіП України, 2019.- 468 с.
19 523.44 Волощук Ю.И. Анализ данных о малых телах Солнечной cистемы с использованием информационных радиотехнологий. Каталог метеорных орбит/ Волощук Ю.И. , Коломиец С.В., Черкас Ю.В.- Х.: ХНУРЕ, 2018.- 344 с.
20 52(063) International Conference “Physics of Stars and Planets: Atmospheres, Activity, Magnetic fields”, Nasiraddin Tusi Shamakhy Astrophysical Observatory Azerbaijan National Academy of Sciences, Y. Mammadaliyes settlement, Sept. 16-20, 2019: Collection of Theses / ed. by Golubeva L.F. [et al.].- Shamakhy: Publish. House “Elm”, 2019.- 112 p.
Ф I З И К А .   Х І М І Я.
21 53(07) Тирринг В. Курс математической и теоретической физики: пер. с нем. / В. Тирринг. - К. : TIMPANI, , 2004.- 1040 с.
22 53(09) Овчаренко Ю.С. Історія кріофізики в Україні/ Овчаренко Ю.С.; наук. ред. Вергунов В.А..- Х.: ФОП Панов А.М., 2019.- 168 с.
23 53(092) Свідзинський А.В. Моє життя в науці/ Анатолій Свідзинський; ред. М.В. Жуйкова.- К.: ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАНУ, 2019.- 152 с.: фото.
24 533.9 Загородній А.Г. Вступ до кінетичної теорії плазми / А.Г. Загородній, А.І. Момот.- К.: Наук. думка, 2015. - 445 с.: іл.
25 535.3 Микропризмы в офтальмологии/ В.В. Петров, Е.Е. Антонов, А.А. Крючин, С.М. Шанойло; Ин-т проблем регистрации информации НАНУ.- К.: Наук. думка, 2019.- 224 с.- (Проект «Наук.книга»).
26 544.182.342   

Lamonova K.V.   Modified Crystal Field Theory and its  Applications/ K.V. Lamonova, S.M. Orel, Yu.G. Pashkevich; Donetsk Inst. for Physics and Engineering named after O.O. Galkin NASU.- K.: Akademperiodyka,  2019.- 226 p.- (Project “Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language”).

К О С М О Н А В Т И К А.   КОСМІЧНА ТЕХНІКА.
27 629.76 Дегтярев А.В. Ракетная техника: проблемы и перспективы: избранные науч.-техн. публикации / А.В. Дегтярев.- Днепропетровск: АРТ- ПРЕСС, 2014.- 420 с.
28 629.76(07) Ракета как объект управления: учебник для вузов/ под. pед. Конюхова С.Н.- Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004.- 544 с.
29 629.78 Федоров О.П. Космічна діяльність: підходи до розробки стра- тегії Why space for Ukraine ?/ О.П. Федоров; ДКА України, ІКД НАНУ .- К.: Наук. думка, 2019.- 207 с.- (Проект: «Наук. книга»).
30 629.78 Аlpatov A.P. Contactless de-orbiting of space debris by the ion beam. Dynamics and Control/ A.P. Alpatov, S.V. Khoroshylov, A.I. Maslova; State Space Agency of Ukraine, Inst. of Technical Mechanics of the NASU.- K.: Akademperiodyka, 2019.- 170 p.- (Project "Ukrainian Sci. Book in a Foreign Language").
Д И С Е Р Т А Ц I Ї.
31 52(021) Бовчалюк В.П. Фотометричні та лідарні дослідження аерозолів в атмосфері над Україною: дис.… канд. фіз.- мат. наук: 05.07.12/ Бовчалюк Валентин Павлович; КНУ і ім. Т. Шевченка МОН України, ГАО НАН України.- К., 2019.- 145 с.
32 52(021) Громакіна Т.А. Фотометрія та спектрофотометрія вибраних малих тіл зовнішньої області Сонячної системи: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ Громакіна Тетяна Андріївна; НДІ астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна МОН України.- Харків, 2019.- 178 с.
33 52(021) Шубіна О.С. Особливості короткоперіодичних та довгоперіодичних комет на основі даних поляриметричних та спектральних спостережень: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ Шубіна Олена Сергіївна; ГАО НАН України.- К., 2018.- 144 с.
М Е Т Е О Р О Л О Г І Я .  К Л І М А Т О Л О Г І Я .
34 551.5(063) Urban Air Quality-Recent Advaces: proc. of the 3rd Intern. Conf. on Urban Air Quality, Loutraki, Greece, March 19-23, 2001.- Dordrecht etc.: Kluwer , 2002.- 757 р., XI.
 
М Е Д И Ц И Н А.  П С И Х О Л О Г І Я.
35 615.9 Трахтенберг І.М. Книга про отрути та отруєння: нариси токсикології: пер. з рос./ Ісаак Трахтенберг.- Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2008.- 364 с.: іл.
36 615.9 Популярная токсикология: антология / под. общ. ред. И.М. Трахтенберга.- К.: ВД "Авiцена", 2016. – 448 c.: ил.
37 Ю9 Тортон В. Секреты счастья: пер. с англ. / В.Тортон.- [М., 2000].- 152 с.
З Б Р О Я.  О З Б Р О Є Н Н Я.
38 623.4 Пономарев В.Т. Секреты создания оружия: вчера, сегодня, завтра.- Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005.- 272 с.- (Сер. «Интересно о необычном»).