Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
 У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за I півріччя 2018 р.

П О Л І Т И К А . Е К О Н О М І К А
1 330.46 Кибернетика и демократическое управление экономикой/ В.В.Глушкова, С.О.Жабин, Э.П.Карпец, С.В.Одарич; под общ. ред. А.В.Кравчука.- К., 2017.- 92 с.
2 323.1(477) Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь/ редкол.: С.І. Пирожков (кер.) [та ін.]; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ.- К., 2017.- 332 с.
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
3 Ч-216 Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій видатних учених України Національної академії наук України 2018 року/ уклад. В.О. Цибань.- К., 2016.- 29 с.
4 Ч-214 Національна академія наук України у 2017 році/ НАН України.- К.,2018.- 48 с.
5 Ч-214 Основні наукові і науково-технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2017 р.: звіт про науково-організаційну роботу в 2017 р./ упоряд. В.А. Захожай; за ред. В.М. Шульги.- Х., 2018.- 56 c.
6 Ч-214 Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний рік: доповідь президента НАНУ Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 26 квітня 2018 р.- К., 2018.- 44 с.
Б І Б Л І О Т Е Ч Н А   С П Р А В А
7 Ч-73 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.- практ. и теорет. сб. Вып.14/ редкол.: А.С. Онищенко [и др.].- К., 2017.- 242 с.
8 Ч-73 Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.- практ. и теорет. сб. Вып.15/ редкол.: А.С. Онищенко [и др.].- К., 2017.- 200 с.
9 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 44/ Редкол.: В.І.Попик [та ін.].- К., 2016.- 702 с.
10 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 45: Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору/ pедкол.: В.І.Попик [та ін.].- К., 2017.- 220 с.
11 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 46: Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрями, продукти, технології/ відп. ред.: Т.Гранчак.- К., 2017.- 526 с.
12 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 47/ Редкол.: В.І.Попик [та ін.].- К., 2017.- 379 с.
13 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Вип. 48: Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності/ за заг. ред. В.Попика.- К., 2017.- 854 с.
М О В А. М О В О З Н А В С Т В О
14 811.161.2(038) Колібаба Л.М. Словник дієслівного керування/ Лариса Колібаба, Валентина Фурса.- К., 2016.- 656 с.
15 811.161.2'35 (075.8) Тріщук О.В. Посібник з українського правопису для фахівців видавничо-поліграфічної галузі / О.В. Тріщук, Н.М. Фіголь.- 2-ге вид., перероб. та доп.- К., 2016.- 164 c.
Х У Д О Ж Н Я   Л І Т Е Р А Т У Р А
16 Ш4/6 Баклі М. Сестри Грімм. Кн. 1: Казкові детективи: пер.з англ./ Майкл Баклі.- Х., 2016.- 352 с.
17 Ш4/6 Винниченко В. Історія Якимового будинку та інші твори: повісті, романи, новели, оповідання, п'єса / Володимир Винниченко; упоряд. В. Панченко.- Львів, 2016.- 600 с.: портр.- (Сер. "Ad Fontes - До джерел").
18 Ш4/6 Винниченко В. Намисто. Мала проза/ Володимир Винниченко; упоряд. С. Гальченко; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ.- К., 2016.- 943 с.
19 Ш4/6 Вольтова дуга: антологія 50 українських поетів/ упоряд. А. Цвід.- К., 2016.- 244 с.
20 Ш4/6 Кавабата Я. Сплячі красуні: [повість]; Давня столиця; Стугін гори: [романи]: пер.з яп. / Ясунарі Кавабата.- Х., 2016.- 537 с.- (Б-ка нобелівських лауреатів).
21 Ш4/6 Крушельницький А. Той третій: вибране/ Антін Крушельницький.- К., 2016.- 320 с.- (Сер. "In сrudo" (без прикрас) українське).
22 Ш4/6 Мо Янь Країна вина: роман: пер. з кит. / Мо Янь.- Х., 2015.- 526 с.- (Карта світу. Китай).
23 Ш4/6 Несбьо Ю. Леопард: скандинав. гостросюжет. роман: [пер.з норв.]/ Ю. Несбьо.- Х., 2015.- 767 с.- (Карта світу. Норвегія).
24 Ш4/6 Ое К. Особистий досвід; Обійняли мене води до душі моєї: [романи]: пер. з яп. / Кендзабуро Ое.- Х., 2016.- 667 с.- (Б-ка нобелівських лауреатів).
25 Ш4/6 Підмогильний В.П. Повість без назви…: вибране/ Валер'ян Підмогильний.- К., 2016.- 320 с.- (Сер. "In crudo" (без прикрас) українське).
26 Ш4/6 Поттер Б. Кролик Петрик та інші історії: повне зібрання казок: пер. з англ. / Беатрікс Поттер.- Львів, 2016.- 352 с. : іл.
27 Ш4/6 Ренд А. Чоловік, якого я купила: з ранніх творів: пер. з англ. / Айн Ренд.- Х., 2016.- 475 с.- (Карта світу. США).
28 Ш4/6 Цзян Жун Вовк-тотем: роман: пер. з кит. / Цзян Жун.- Х.: Фоліо, 2016.- 731 с.- (Карта світу. Китай).
29 Ш4/6 Штіфтер А. Вітіко: роман: пер. з нім. / Адальберт Штіфтер.- Х., 2016.- 793 с.
С Л О В Н И К И . Д О В І Д Н И К И . Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї
30 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т.18: Лт-Малицький/ Ін-т енциклопедичних досліджень; Редкол.: Железняк М.Г. (відп.секр.) та ін.- К., 2017.- 712 с.
31 930.25 Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України: зб. нормативних та методичних документів/ НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства; авт.- упоряд.: Л.М. Яременко (кер.) [та ін.]; редкол.: В.І. Попик (гол. ред.) [та ін.].- К., 2017.- 312 с.
32 Я21 Словник української мови: У 20 т. Т.6: Згага-Кварта / наук.ред. О.О.Тараненко, С.Я.Єрмоленко.- K.,2015.- 991 с.- (Сер."Словники України").
33 Я21 Словник української мови: У 20 т. Т.7: Квартал-Кяхтинський / наук.ред. В.В.Жайворонок.- K.,2016.- 911 с.- (Сер."Словники України").
34 Я21 Словник української мови: У 20 т. Т.8: Л-Мішурний / наук.ред. С.Я.Єрмоленко.- K.,2017.- 991 с.- (Сер."Словники України").
М А Т Е М А Т И К А
35 514.1 Парусімов Г.В. Інверсія як особливий вид конформних відображень: посіб. для студ. та виклад. IV-V курсів вищ. навч. закладів фіз.-мат. спрямування/ Григорій Вікторович Парусімов.- Рига, 2018.-154 с.
А С Т Р О Н О М I Я . А С Т Р О Ф I З И К А
36 521.96 (085) Витязев В.В. Анализ астрометрических каталогов с помощью сферических функций/ В.В.Витязев.- СПб., 2017.- 224 с.
37 52(059) Одесский астрономический календарь на 2018 г. Вып.19.- Одесса, 2017.- 271 с.
38 524.3 (085) Apparent Places of Fundamental Stars 2018 (for 64 stars selected from the Sixth Catalogue of Fundamental Stars).- Heidelberg,2017.- 39 p.
39 52(06) The Astronomical Almanac for the year 2019.- Washington; Taunton, 2018.- pag.var.
40 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2020/ prep. by The Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK.- Wash.,2017.- 86 p.
ДИСЕРТАЦІЇ
41 52(021) Вольвач Л.М. Змінні галактичні та позагалактичні джерела см і мм випромінювання: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02/ Вольвач Лариса Миколаївна; Кримська астрофізична обсерваторія.- Кацивелі, 2018.-154 с.
42 52(021) Клюєва А.І. Просторово-енергетичний розподіл космічних променів під час Форбуш-ефектів: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03 / Клюєва Антоніна Ігорівна; ГАО НАН України.- К., 2017.- 203 с.
43 52(021) Корсун П.П. Фізичні властивості віддалених комет за результатами спостережень та чисельного моделювання: дис. … д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.03/ Корсун Павло Павлович; ГАО НАН України.- К., 2018.- 275 с.
44 52(021) Торбанюк О.О. Середня прозорість міжгалактичного середовища за даними Ly? -лісу у спектрах квазарів: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02/ Торбанюк Олена Олександрівна; ГАО НАН України.- К., 2018.- 146 с.
45 52(021) Чорний В.Г. Фотометрія малих астероїдів головного поясу. Обертання та подвійність: дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.03/ Чорний Василь Григорович; Наук.-дослід. ін-т астрономії ХНУ ім. В.Н. Каразіна МОН України.- Харків, 2018.- 185 с.
Ф I З И К А . М Е Х А Н І К А . О П Т И К А
46 539.3 Современные проблемы механики: в 3 т. Т.3 / под ред. А.Н. Гузя.- К., 2018.- 703 с.
Т Е Х Н I К А
47 628.1 Proceedings of the Project "Smart Metering" No. LLIV-312, Engineering Research Institute Ventspils International Radio Astronomy Centre of the Ventspils University College / eds.: A. Zabasta, M. Elerts.- Ventspils, 2013.- 110 p.- (Proc. of the Project; Vol.3/ 2013).
Г Е О Г Р А Ф І Я . Б І О Г Р А Ф І Ї
48 929(477.54) Почетные граждане Харьковской области/ под. ред. П.В. Воловника.- Х., 2018. - 464 с.- (Современная ЖЗЛ Харьковщины; Кн.18).
49 908 (477) Третяк А. Допитливій малечі про цікаві речі: подорож по Україні: для дітей мол. та середн. шк. віку/ Анна Третяк.- К., 2016.- 240 с.: іл.