Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
 У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за I півріччя 2017 р.

ІСТОРІЯ
1 Т3(2Ук) Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків / Станіслав Кульчицький.- К., 2008.- 239 с.
2 Т3(2Ук) Липа К.А. Величне тло для подвигів. Архітектура у літературі та фольклорі XVI- XVIII ст./ Катерина Липа.- К., 2009.- 199 с.- (Сер. «Невідома Україна»).
КУЛЬТУРА. НАУКА. ОСВІТА
3 Ч-214 Від Реальної школи до Львівської політехніки: нариси з історії Львівської політехніки (1816-1918)/ упоряд. О.В. Шишка; за ред. Ю.Я. Бобала; НУ «Львівська політехніка», Наук.-техн. б-ка.- Львів, 2016.- 440 с.
4 Ч-216 Заболотний Данило Кирилович (1866-1929): [до 150-річчя від дня народження]/ НАН України. Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного.- К., 2016.- 17 с.
5 Ч-214 Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2016 році/ НАН України.- К., 2017.- 566 с.
6 Ч-213 Історія Національної академії наук України (1956-1960): у 2 ч. Ч. 1: Документи і матеріали / НАН України,НБУ ім. В.І. Вернадського; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.].- К., 2016.- 871 с.- (Сер. "Джерела з історії науки в Україні").
7 Ч-213 Історія Національної академії наук України (1956-1960): у 2 ч. Ч. 2: Додатки / НАН України,НБУ ім. В.І. Вернадського; редкол.: О.С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.].- 1064 с.- К., 2016.- (Сер. "Джерела з історії науки в Україні").
8 Ч-216 Лауреати Золотої медалі ім. В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України Національної академії наук України 2017 року/ уклад. В.О. Цибань.- К., 2017.- 31 с.
9 378.147 Науковий метод для молодих дослідників: посібник для учнів та освітян – учасників науково-технічних конкурсів учнівської молоді/ С.Л. Мосякін, О.М. Новіков, Н.Т. Мосякіна, Н.І. Поліхун.- К., 2015.- 72 с.
10 Ч-214 Національна академія наук України у 2016 році/ НАН України.- К., 2017.- 40 с.
11 Ч-214 Основні наукові і науково-технічні результати досліджень в галузі астрофізики, астрономії і космології, отримані в наукових установах України в 2016 р.: звіт про науково-організаційну роботу в 2016 р./ упоряд. В.А. Захожай; за ред. В.М. Шульги;.- Х., 2017.- 48 c.
12 Ч-214 Патон Б.Є. Про діяльність Національної академії наук України у 2016 році та основні завдання її подальшої роботи: доповідь президента НАН України академіка Б.Є. Патона Загальним зборам НАН України 13 квітня 2017 р./ Б.Є. Патон.- К., 2017.- 40 с.
13 Ч-214 Lviv Polytechnic National University: [200- year anniversary]: [booklet].- Lviv, 2016.- 68 p.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
14 Ш4/6 Кортасар Х. Чудесные занятия: рассказы, пьесы: пер. с исп./ Хулио Кортасар.- СПб., 2001.- 800 с.
15 Ш4/6 Остин Дж. Нортенгерское аббатство: роман: пер.с англ. / Джейн Остин.- СПБ., 2016.- 288 с.- (Азбука- классика).
С Л О В Н И К И . Д О В І Д Н И К И . Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї
16 Я20 Велика українська енциклопедія/ редкол.: В.М. Локтєв (гол.) [та ін.]. Т. 1: А-Акц/ упоряд. тому А.М. Киридон.- К., 2016.- 592 с.
17 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т.16: Куз-Лев/ Ін-т енциклопедичних досліджень; редкол.: Дзюба І.М. (співгол.) та ін.- К., 2016.- 712 с.
18 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т.17: Лег-Лощ/ Ін-т енциклопедичних досліджень; редкол.: Дзюба І.М. (співгол.) та ін.- К., 2016.- 712 с.
АСТРОНОМІЯ. АСТРОФІЗИКА
19 52(058) Астрономический ежегодник на 2017 год. Вып.96/ ИПА РАН.- СПб.,2016.- 682 с.
20 52(059) Астрономічний календар на 2017 р. Вип.63/ редкол.: А.П. Відьмаченко (гол.ред.) [та ін.].- К.,2016.- 298 с.
21 52(063) Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: міжнародна конф. в рамках Днів науки в Україні, Київ, 23- 26 трав., 2017 р.: збірка тез доповідей.- К., 2017.- 125 с.
22 524.83 Бондарь А.А. Иная космология: "антинаучно"-популярное изд.: в 2 кн. Кн.1. Физика наизнанку; Кн. 2. Вселенский калейдоскоп.- 2015-2016.- 669 с.
23 52(0:01) Коваль Іван Кирилович: біобібліогр. покажч./ уклад. Л.А. Іполітова.- Чернігів, 2009.- 28 с.- (Сер. «Наукова спадщина викладачів ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка»).
24 52(07) Кудря Ю.М. Позагалактична астрономія: навч. посібник. Кн. 1: Галактики: основні фізичні властивості / Ю.М. Кудря, І.Б. Вавилова.- К., 2016.- 344 с.
25 52(059) Одесский астрономический календарь на 2017 г. Вып.18.- Одесса, 2016.- 263 с.
26 524.4 Физика космоса: труды 46-й Международной студенческой научной конференции, Екатеринбург, 30 янв.- 3 февр., 2017 г./ редкол.: Э.Д. Кузнецов (отв.ред.) [и др.].- Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017.- 290 с.
27 523.44 Черных Н.С. Гори, сияй, моя звезда/ Н.С. Черных, И.И. Неяченко.- М., 2016.- 312 с.
28 524.3(085) Apparent Places of Fundamental Stars 2017 (for 64 stars selected from the Sixth Catalogue of Fundamental Stars).- Heidelberg, 2016.- 39 p.
29 52(06) The Astronomical Almanac for the year 2018.- Washington; Taunton, 2017.- pag.var.
30 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2019/ prep.by The Nautical Almanac Office US Naval Observatory and her Majesty's Nautical Almanac Office UK.- Wash.,2016.- 91 p.
31 520.2 Cherenkov Telescope Array (CTA): exploring Universe at the highest energies. An observatory for ground-based gamma-ray astronomy.- Heidelberg, 2017.- 35 p.
32 52(063) International Astronomical Union. Symposium No.325. Astroinformatics: proceedings of the IAU Symp., held in Sorrento, Italy, Oct. 19-25, 2016 / ed. by M. Brescia et al.- Cambridge, 2017.- xvii, 403 p.
ДИСЕРТАЦІЇ
33 52(021) Гнатик Р.Б. Джерела, енергетичний спектр та хімічний вміст космічних променів найвищих енергій: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Гнатик Роман Богданович; КНУ ім. Т. Шевченка МОН України.- К., 2016.- 123 с.
34 52(021) Добричева Д.В. Морфологічний склад та бімодальність показників кольору галактик нової вибірки на червоних зміщеннях ? < 0.1: дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.03.02/ Добричева Дар’я Вікторівна; ГАО НАН України.- К., 2017.- 132 с.
35 52(021) Ціж М.Б. Властивості та параметри моделей темної енергії в гравітаційно-зв’язаних системах: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02/ Ціж Максим Богданович; ЛНУ ім. І.Франка МОН України.- Львів, 2017.- 127 с.
36 52(021) Шевченко В.Г. Интегральная фотометрия астероидов: наблюдения и численное моделирование: дис. … д-ра физ.-мат. наук: 01.03.03 / Шевченко Василий Григорьевич; ХНУ им. В.Н. Каразина, НИИ астрономии.- Х., 2016.- 254 с.
ГЕОДЕЗІЯ
37 528.735 Геоінформаційні системи і бази даних. Кн. 2 / В.І. Зацерковний, В.Г. Бурачек, О.О. Железняк, А.О. Терещенко.- Ніжин, 2017.- 237 с.
ФІЗИКА. МЕХАНІКА. ОПТИКА
38 539.3 Современные проблемы механики: в 3 т. Т.2 / под ред. А.Н. Гузя.- К., 2017.- 656 с.
39 535-1 Infrared Radiation/ ed. by V. Morozhenko.- Rijeka, 2012.- 214 p.
ГЕОФІЗИКА.
40 550.388.2 Глобальная спутниковая система для мониторинга и прогнозирования сеймической активности Земли: исследование МАА (Международной академии астронавтики) / ред. А.В. Дегтярев.- Днепр, 2017.- 135 с.
41 550.388.2 Global Satellite System for Monitoring and Forecasting of the Earth Seismic Activity: IAA (International Academy of Astronautics) Study / ed. by A.V. Degtyarev.- Dnipro, 2017.- 131 p.
КОСМОНАВТИКА.
42 629.78(063) Космические технологии: настоящее и будущее: 6-я Международная конференция, Днепр, 23-26 мая 2017 г.: тезисы докладов= Space technologies: present and future: 6th International conference, Dnipro, Ukraine, May 23-26, 2017: presentations thesis.- Днепр, 2017.- 200 с.